Projekty UE

MARINE WORKS Adam Zaborowski realizuje w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych” projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr projektu: UDG-SPE.01.2020/402

Całkowity koszt realizacji projektu: 357 093,60 zł

– w tym koszty kwalifikowane 290 320,00 zł

– w tym koszty niekwalifikowalne 66 773,60 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania projektu ze środków europejskich (EFRR): 145 160,00 zł

Promocja i wzrost rozpoznawalności marynistycznych produktów i usług firmy marine works na rynkach zagranicznych, w szczególności Rosji, branża jachtów I łodzi.

Nr projektu: POIR.03.03.03-22-0045/19

Wartość projektu ogółem: 374 800.00 PLN

Wartość dofinansowania z środków UE: 277 352.00 PLN

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim

Nr projektu: UDG-PBE.02.2018/025

Wydatki ogółem: 78 299,87 PLN

Wydatki kwalifikowane: 65.806, 49 PLN

Kwota dofinansowania : 32 903, 25 PLN